O nás

História

Verejná autobusová doprava bola na svojom začiatku reprezentovaná organizáciou s obchodný názvom ČESKOSLOVENSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA n.p. (ČSAD), ktorá bola vytvorená na základe Zákona č. 311 zo dňa 22.12.1948 o národných dopravných podnikoch.

     Pred samostatnou existenciou bola verejná cestná doprava súčasťou Československých štátnych dráh (ČSD). Na oblastnom riaditeľstve ČSD bolo osobitné oddelenie pre správu automobilovej prevádzky, ktoré riadilo osobnú i nákladnú dopravu po stránke prevádzkovej a technickej. Ostatnú agendu zabezpečovali jednotlivé odborné oddelenia oblastného riaditeľstva ČSD. Vlastnú dopravnú činnosť vykonávali autosprávy, garáže a autostanice ČSD. Vznik podniku ČSAD sa v zmysle uvedeného zákona datuje od 1.1. 1949, reálnu podobu však dostával až od 1. 7. 1949 delimitáciou cestnej dopravy od ČSD, ďalej znárodnením rôznych dopravných spoločností a individuálnych koncesionárov. Na území západného Slovenska, pod vedením oblastného riaditeľstva pri Povereníctve dopravy so sídlom v Bratislave, bola vytvorená: Autospráva BRATISLAVA, neskôr dopravný závod 1401 Bratislava garáž Skalica.

     Do r. 1953 bolo riadenie podniku ČSAD oblastným riaditeľstvom typicky centralistické a zodpovedalo vtedajším formám rozvoja služieb i priemyslu.

     Od r. 1953 až do r. 1963 sa organizačné jednotky verejnej cestnej dopravy podrobili niekoľkým organizačným zmenám. V období 1960 – 1963 boli tieto podniky decentralizované a boli vytvorené samostatné podniky s okresnou pôsobnosťou, podriadené Rade okresných národných výborov.

     V r. 1963 bol podľa upraveného územného členenia vytvorený v Zsl. kraji 1 podnik – ČSAD n.p. Bratislava, ktorý v nezmenenej forme existoval až do roku 1992. V našom regióne bol vytvorený Dopravný závod 809 Senica + prev. Skalica, Myjava. Vyšším riadiacim orgánom podniku bola Rada krajského národného výboru.

     V r. 1989 sa prevádzkareň Skalica odčlenila od DZ 809 Senica a vzniká nová organizačná zložka Odštepný závod 815 Skalica.

     V r. 1993 po vzniku Slovenskej republiky prišlo k transformácii národného podniku ČSAD. Vytvárajú sa samostatné podniky: Slovenská autobusová doprava š.p. – SAD, Nákladná doprava š.p. – NAD s okresnou pôsobnosťou. Tým prichádza i k majetkovému rozdelenie objektov v dopravných závodoch, keďže sa pri ich výstavbe s podobnou alternatívou nepočítalo. Preto boli niektoré objekty zverené jednej strane, druhá ich spoluvyužívala na základe dohody.

     V januári 1994 vzniká tiež SAD š.p. Skalica, kde neprišlo k transformácii dopravy. Táto organizačná zložka mala byť experimentným modelom v SR. Mala to byť otázka žitia, resp. životaschopnosti najmenšieho š.p. na Slovensku. V súčasnosti sa tento experiment osvedčil a je na škodu ostatných podnikov, kde sa doprava transformovala, mnohé š.p. NAD na Slovensku už neexistujú.

     V počiatočných rokoch formovania organizačných jednotiek verejnej cestnej dopravy bolo treba prekonávať veľa technických, materiálnych i personálnych problémov. Získané objekty a priestory boli skôr provizóriá pre niekoľko vozidiel, ich počet sa v priebehu 2-3 rokov zväčšil až 10-násobne. Prevzaté vozidlá získané delimitáciou, či znárodnené boli zastarané, často boli na ich spojazdnenie využívané náhradné diely či agregáty z iných typov vozidiel, určených na vyradenie. Bolo potrebné vyškoliť spoľahlivý personál, opravárov ale najmä vodičov a sprievodcov autobusov.

     Dňom 1. 12. 1995 prišlo k privatizácii SAD š.p. Skalica menežmentom podniku pod obchodným názvom SKAND Skalica spol. s r.o. V snahe úspešne podnikať sa život spoločnosti nezastavil. Popri pravidelnej autobusovej doprave, medzinárodnej nákladnej doprave a opravárenstve vznikajú činnosti, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvíjaniu spoločnosti SKAND Skalica spol. s r.o.